Wanneer u een kunstwerk bij de Kunstuitleen Stadsmuseum wilt lenen, kunt u een abonnement nemen. Er zijn verschillende mogelijkheden. U kunt huren zonder sparen en huren met sparen. Hieronder ziet u de tarieven. Wanneer u kiest voor sparen kunt het opgespaarde bedrag besteden aan een werk uit de collectie van de Kunstuitleen Stadsmuseum.

Algemene Voorwaarden


Lidmaatschapsabonnement en wijze van betaling

 1. Het lidmaatschap kan op iedere datum aanvangen. De aanmelding geschiedt na legitimatie door ondertekening van het inschrijfformulier door de abonnee. De klant /abonnee machtigt d.m.v. het inschrijfformulier Kunstuitleen Doetinchem het lidmaatschapsgeld en de huur- en/of spaarbedragen steeds bij vooruitbetaling via automatische incasso te innen.
 2. De abonnee ontvangt een bewijs van deelname met de algemene voorwaarden. Bij inschrijving is een eenmalig inschrijfgeld verschuldigd van € 10,-.
 3. Het lidmaatschap wordt jaarlijks bij aanvang van het kalenderjaar via automatische incasso afgerekend. Schrijft u later in dan betaalt u de resterende maanden van het kalenderjaar.
 4. Een lidmaatschap gaat in op de dag van ondertekening van het inschrijfformulier en legitimatie. De betaling gaat in op de eerste van de volgende maand.
 5. Een deelname wordt aangegaan voor de tijd van minimaal 6 maanden en wordt vervolgens stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.
 6. Het lidmaatschap eindigt na opzegging. Het opzeggen van het lidmaatschap kan geschieden na het inleveren van de geleende kunstwerken en na ondertekening van het door Kunstuitleen Doetinchem aangemaakte mutatieformulier. Als opzegdatum geldt altijd de laatste dag van de maand waarin de opzegging plaats heeft.

 

Uitleenregeling

 1. De uitleenperiode is ten minste zes maanden, tenzij hiervoor bijzondere condities gelden. Het kunstwerk kunt u verlengen voor nog 2 x deze leenperiode van 6 maanden. In totaal kunt u dus een kunstwerk 1,5 jaar lenen. Wanneer u wenst te verlengen geef dat dan tijdig door. Blijft u in gebreke om het geleende werk te verlengen of tijdig in te leveren dan brengen we per maand per kunstwerk € 3,- in rekening, onverminderd de verplichting het huurgeld door te betalen.
 2. Het huurbedrag wordt maandelijks via automatische incasso afgerekend.
 3. De werken worden door Kunstuitleen Stadsmuseum alleen afgegeven na ondertekening van een ontvangstbewijs door de klant en op vertoon van het vorige omruilformulier. Er mag geen achterstand in de betaling zijn.
 4. De huur en spaartarieven kunnen jaarlijks geïndexeerd worden met de CBS prijsindex voor consumenten.
 5. De prijzen van de kunstwerken kunnen conform de marktontwikkeling worden aangepast.
 6. De aanpassing geldt voor alle kunstwerken, ook voor de werken die bij de klant hangen en waarbij de aanpassing nog niet op de oude kunstwerksticker zichtbaar is.

Spaarregeling

 1. Spaartegoeden worden bij Kunstuitleen Stadsmuseum beheerd door de stichting en kunnen uitsluitend besteed worden voor de aankoop van kunstwerken uit de collectie van de kunstuitleen waarvan Kunstuitleen Stadsmuseum eigenaar is.
 2. Indien bij beëindiging van het lidmaatschap er een spaartegoed resteert, moet dat restant binnen 1 jaar na opzegging worden gebruikt voor de aankoop van een kunstwerk. Bij niet tijdige besteding vervalt het spaartegoed aan Kunstuitleen Stadsmuseum.
 3. Spaartegoeden kunnen niet overgeheveld worden naar andere kunstuitleen of organisatie.
 4. De klant kan nimmer aanspraak maken op uitbetaling van het spaartegoed in geld en evenmin kan het spaartegoed aangewend worden voor verrekening met vorderingen van Kunstuitleen Stadsmuseum op de klant, ontstaan uit welke hoofde dan ook.
 5. De spaarregeling eindigt als het spaartegoed een waarde heeft bereikt van € 1000. Na besteding van het spaartegoed kan er weer met de spaarregeling gehuurd worden.

Behandeling van de werken, transport en verzekering

 1. De geleende kunstwerken mogen niet in de directe nabijheid van een warmtebron of op een vochtige plaats geïnstalleerd of bewaard worden en dienen zoveel mogelijk beschermd te worden tegen direct (zon)licht. De klant dient de kunstwerken in goede staat en onderhoud te houden en als goed huisvader te beheren. De klant is gehouden de kunstwerken op een verantwoorde manier op te hangen of te plaatsen.
 2. De klant verzorgt zelf op verantwoorde wijze het transport van de werken van en naar de vestiging van Kunstuitleen Stadsmuseum (bijvoorbeeld in doek, plaid of ander verpakkingsmateriaal).
 3. De klant is verplicht bij beschadiging, vermissing of verloren gaan van werken Kunstuitleen Stadsmuseum hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.
 4. De klant is aansprakelijk voor alle schade aangebracht of ontstaan gedurende de tijd dat de klant de kunstwerken onder zich heeft. De aansprakelijkheid van de klant jegens Kunstuitleen Stadsmuseum is beperkt tot het bedrag van de inkoopwaarde van de gehuurde kunstwerken.

 

Overige bepalingen

 1. De klant is verplicht bij verhuizing het nieuwe adres uiterlijk een week voor de verhuizing aan Kunstuitleen Stadsmuseum door te geven.
 2. De klant is verplicht bij wijziging van een rekeningnummer dit een week voor of na de wijziging door te geven.
 3. Het is aan de klant dan wel aan derden verboden een kunstwerk te reproduceren of op een tentoonstelling te tonen.
 4. Kunstuitleen Stadsmuseum vertegenwoordigt de kunstenaar met betrekking tot de in bruikleen of in huur gegeven kunstwerken in en buiten rechte.
 5. Kunstuitleen Stadsmuseum heeft de bevoegdheid tarieven en voorwaarden eenzijdig te wijzigen, echter niet voordat zij de klant hiervan schriftelijk op de hoogte heeft gebracht.
 6. Door de enkele aanmelding tot deelneming onderwerpt de klant zich aan de bepalingen van de door Kunstuitleen Stadsmuseum vastgestelde voorwaarden.
 7. Indien de klant achterstallig is in de betaling van het lidmaatschap en huurgeld en na de eerste herinnering in gebreke blijft met de betaling van het verschuldigde bedrag berekent Kunstuitleen Stadsmuseum € 15,00 administratiekosten en verbeurt de klant aan buitengerechtelijke kosten een bedrag berekend naar 15% van het openstaande saldo met een minimum van € 30,- (excl. BTW) telkens voor het geval dat Kunstuitleen Stadsmuseum voor de inning van het aan haar toekomende zich moet voorzien van rechtskundige of andere bijstand. Kunstuitleen Stadsmuseum heeft tevens het recht de klant van verdere deelname uit te sluiten.
 8. In alle gevallen waarin Kunstuitleen Stadsmuseum een sommatie, ingebrekestelling of ander exploot aan de klant doet uitbrengen of in geval van noodzakelijke procedures tegen abonnee om deze tot betaling te dwingen, worden alle daarvoor gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte (met uitzondering van de in gevolge een definitieve rechterlijke beslissing, door Kunstuitleen Stadsmuseum te betalen proceskosten) door Kunstuitleen Stadsmuseum op de klant verhaald.
 9. Door ondertekening van deze voorwaarden vervallen alle voorgaande overeenkomsten.

 

Algemene voorwaarden versie september 2017